Mange flotte historiske havromskonstruksjoner å se i Kristiansund i helga

Kystkulturens konstruksjonsløsninger viktig basis for videre utvikling av havrommet.

Program

=8

Share This:

“Plane stress” kontra “plane strain”

Simplifying FEA Models: Plane Stress and Plane Strain

=9

Share This:

Aldri gi opp!

=21

Share This:

Naust på påler

http://www.aftenposten.no/bolig/Et-moderne-naust-pa-paler–Forst-trodde-jeg-han-tulla-9618b.html

=27

Share This:

Vær og vind …. bølger

Bølger

=25

Share This:

The importance of clasic handcalculations

Classical Hand Calculations in Structural Analysis

=23

Share This:

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for alpene

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for Alpene

=33

Share This:

Design of Safety Barriers on the Road

Design of Safety Barriers

=34

Share This:

SAAB et merke for ingeniører

Link

Jeg kjører min andre SAAB, en av de siste før General Motors tok over. Kvalitet koster…

=39

Share This:

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

=36

Share This:

Stavåbrua har kapasitetsproblemer

Stavåbrua sør for Berkåk antydes å ha kapasistetsproblemer

=33

Share This:

Gamle Hell jernbanebru skal forskes på i ti år

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2016/06/29/Forskere-skal-f%C3%A5-den-gamle-brua-p%C3%A5-Hell-til-%C3%A5-kollapse-12961592.ece

=30

Share This:

Master theses “Department of Structural Engineering” NTNU

Link to Department of Structural Engineering master theses

=31

Share This:

Bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong:

 1. Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt.
 2. Skråstagbro med bruk av betongelementer
 3. 30m høy mast (energi infrastruktur) som består av 20 elementer (profiler med bestemmt tværsnitt) som er for-produsert i stålverk og skruet sammen på plass. Det handler om FE-analyse med hensyn til sterk vindbelastning, dimensjonering og enkelte skisser for demonstrering av lösninger. Veldig spænnende tror jeg. Sap2000 brukes til en elastisk FE-analyse. Passer for en gruppe på 3.
 4. Denne oppgaven går inn på analyse av tværsnitter med hensyn til knekking. Den her er litt mer komplisert og hvis der kommer en god student så gjor vi også en del non-linear” studie på den saken. Vi bruker Sap2000 også her. 

Magnus har mer informasjon om det er interessant.

=28

Share This:

Produktløsninger fra Aibel

Produktløsninger fra Aibel

Ansvarlig for produktløsninger er Lars Horn.

På stålsiden i Asker er Wenche Valen kontaktperson.

Studenter kan gjerne ta kontakt med meg for utforming av bachelor eller masteroppgaver innen stål….

=25

Share This:

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være:

 • Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin
 • Produksjonsmetoder
 • Profilvalg
 • Knutepunktsdetaljer
 • Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse, maskiner)
 • Strengere regler for kontroll, godkjenning og utførelse gir mer omfattende kontroll av bl.a. sveiser. Gjør det mer lønnsomt å lage gode knutepunktsdetaljer.
 • Valg av sveis kontra bolter.
 • Hva er praksis i forhold til design. Sjekk med Skanska stålfabrikken, Øysand Stål og Trondheim stål
 • Verkstedene liker RHS-er.
 • Riktig stivhet i knutepunktene i globalmodellen gir riktige krefter.  Velger ofte en modell som er for stiv i knutepunktene (for store krefter på moment) for å sikre at sikkerheten er god nok der. Noen bruker kanskje 2 forenklede modeller?
 • Transport av lyd gjennom konstruksjonen
 • Se på muligheter –  programvare Edr Medeso
 • Brann og bruk av Usfos
 • Spenningskonsentrasjonsfaktorer (SCF’s)
 • Oversikt over lasttilfeller og dimensjoneringsprinsipper
 • Labforsøk/testing

________________________________________________________________________

=44

Share This:

Vibrasjoner og strukturdesign

Dette er en aktuell problemstilling for masteroppgave:

Interessant tema i den sammenhengen som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?):
Design for marint miljø 2

Innhold

Dynamisk likevekt, egenfrekvenser, demping og beregning av dynamisk lastfaktor; dynamiske egenskaper for (marine) konstruksjoner; beregning av tvungen respons fra harmonisk last, generell lasthistorie og kortvarige laster; egenfrekvenser for liner, bjelker og plater; modellering og analyse av marine konstruksjoner. Grunnleggende teori for knekking av søyler og fagverk; bruk av regelverk for dimensjonering mot knekking. SN kurver. Levetidsberegninger. Anvendelse av FEM for analyse av marine konstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha en grunnleggende forståelse for dynamikk, knekking og utmatting for å kunne analysere og dimensjonere marine konstruksjoner, herunder fast og flytende plattformer og skip, samt utstyr plassert på og i tilknytning til marine konstruksjoner.

___________________________________________________________________________

Noe bakgrunn for temaet kan finnes på:

http://www.stalguiden.com/NFStemakveld17.htm

=59

Share This:

Effekt av miljølaster og stabilitetsproblematikk

 

Kværner Jacket Technology har endel programvare som kan testes ut i samarbeid med med.

 

=53

Share This:

Dynamikk på gangbruer

Sjekk av dynamikk gangbruer – Prosjekteringsregler for bruer håndbok 185 – gammel versjon.
Aktuell bru å se på. Nesttun gangbru.

Eksistererende bru – bruprosjektering:
Bruprosjektering, Statens vegvesen

=61

Share This:

Izmit Bay Bridge Open 1 July 2016

Wikipedia Izmit Bay Bridge

COWI’s hjemmeside

The Izmit Bay suspension bridge to be built in record time.

=63

Share This:

JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?

Jomar Tørset tenker at Jøabrua kan være en oppgave for studentene enten det er bacheloroppgave, masteroppgave eller teamoppgave i Ingeniørfaglig systemtenkning.

Adressa2702Joabrua

Fra klipp ukeadressa 27.02.2016

 

=65

Share This:

Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua

Vi planlegger å se på nettverksbuebruas styrker og svakheter i forhold til byggemetoder som alle er forskjellig for disse bruene og oppførsel i ferdigtilstand. Studentene må da se på alt fra samvirke mellom stål og betong til dynamisk oppførsel av nettverksbuen. Hva er det som er så bra med denne brua i forhold til dynamikk? Det må bl.a.  ses på at man unngår trykk i alle staver for alle lasttilfeller. Vindanalyser og er også et aktuelt tema.

5 aktuelle bruer å sammenligne er:

1. 14-3117 Brandangersundbrua med hovedspenn 220 meter

Foto Magne Gausen (Statens vegvesen)
2. Åsnes bru settes på plass (video)
Åsnes bru 111 meter (rapport)
3.


Bøkfjordbrua med hovedspenn på 120 meter
4. Forra bru under bygging med spenn på 75 meter
Byggemetode Forra bru er spesiell
Forra bru før den nye buen kom

IMG_1750

5. Nettverksbue over Driva, Sunndalsøra under ferdigstillelse (ref. bilder Jomar Tørset).
IMG_1732

IMG_1740

IMG_1741

=59

Share This:

Bru over Trondheimsfjorden til 6 milliarder?

Olav Ellevset og Olbert Aasan i Rissa Utvikling AS var med når studentene presenterte sin løsning i forbindelse med arbeidet som studentene har gjort på brua i Ingeniørfaglig systemtenkning. Jomar Tørset som er veileder i faget er veldig fornøyd med hva studentene har fått til og vil bruke det studentene har gjort her til å finne nye vinklinger som studentene skal prøve seg på. Olav Ellevset antyder at 5-6 milliarder, dvs. mer enn halvering av prisen som studentene og Reinertsen har kommet fram til må til for å få til en utbygging.

Det er ikke så rart at prisene lignet på Reinertsen sine priser da studentene har funnet tall på nettet fra Reinertsen som de har brukt som utgangspunkt. Utover det synes studentene selv at de har funnet mange smarte løsninger. Dette er ikke kvalitetssikret på noen måte men studentene har lært mye og pekt på mange detaljer som studentene på NTNU med basis i sine kunnskaper og kreativitet kan jobbe videre med.

Olbert Aasan sier nå at bruselskapet er etablert og at konstituert styremøte er 29.06.

Fosna folket: Byggestart om 2 år ?
Fosen Innovasjon AS
Link til artikkel i adresseavisen

Blir navnet Fosenbrua?

Studentplakat

Det er aktuelt å jobbe videre med denne type problemstillinger neste år.

=71

Share This:

Taubane på Svalbard mulig Studentoppgave?

p>Per Berntsen studieprogramleder på Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern kom opp med ideen om at studentene som en del av faget ingeniørfaglig systemtenkning skulle se på å ta vare på taubanen på Svalbard. Taubanen er fredet.

For å videre med dette må man opp til Svalbard sommers tid. Per tror at riksantikvaren vil kunne gi penger til et slikt prosjekt. Studentene har i Ingeniørfaglig systemtenkning har gått inn i problemstillingen så langt det lar seg gjøre i forhold til tilgang til informasjon.

De har sett på vedlikeholdsplaner, egenskaper til aktuelle tresorter, tilstandskontroll og sammenstillings-metoder sett i et historisk perspektiv.

Under er plakaten som studentene laget. Selve rapporten gir en god oversikt over hva problemstillingen går ut på. Ta kontakt med Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern hvis det er interessant.

Studentplakat
Rapport
Siri Hoem, bukk nr. Taubane på Svalbard
Tradisjonelt bygghåndtverk
Populær blogg Tradisjonelt bygghåndtverk

=53

Share This:

SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN

Det har over tid vært dialog med Olav Olsen rundt studentoppgaver innen temaet vind på vindmøller.

Det startet i utgangspunktet med en henvendelse fra fornybar på NTNU.

Noen overordnede forslag til oppgaver kan være:

 1. Effekt av flyter bevegelse på produksjonen: Her kan en standard Semi, som vel allerede er inkludert i Ashes benyttes. Her vil det være aktuelt å se på effekten av flyter bevegelse på produksjonen. Det kan være lurt å begynne med noen enkle tilfeller hvor man påfører en konstant tilt av platformen for å se når produksjonen minker. Videre vil det være naturlig å komme med noen indikative råd i forhold til tillatt tilt av flyter osv. Dette er relevant, men det bør også forsøkes å inkludere turbulentvind og derav dynamikk for flyteren. Noen typiske FLS caser, med bølger og vind kan brukes for et slikt studie.
 2. OO Star i Ashes: Modellering av OO Star i Ashes med påfølgende analyser. Her vil det være aktuelt med modal analyser samt full-koblede analyser med flyter og vindturbin inkludert. OO kan foreslå koeffisienter og elementer for representasjon av flyteren. Her kan vi også bidra med noen typiske verdier for overordnet sammenlikning. Dette kan være aktuelt. Vi planlegger å bygge en slik modell i løpet av sommeren, men dette henger på en ny versjon av Ashes, som vi forhåpentligvis får innen kort tid. Dersom denne versjonen blir ytterligere forsinket er det usikkert hva vi rekker inneværende år. Vi vil sannsynligvis også kunne bidra med noen tall for sammenlikning fra beregninger utført i andre programvarer.

Det er bare å ta kontakt dersom dere har behov for ytterligere informasjon.

Informasjon om programmet Ashes

Eksempel oppgave bunnfaste offshore vindmøller

 

=54

Share This:

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master.

1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til manifolden ser ut som den gjør.
2. Lage forenklede modeller av en manifold i USFOS og i Abaqus
3. Sette seg inn i operasjonslasttilfeller som skal virke sammen med temperaturutvidelseslastene og vridningen av ramma pga. av at grunnen ikke er helt i plan.

Her det flere aktuelle problemstillinger spesielt knyttet til INTERAKSJON mellom GEOTEKNIKK OG STÅL. Mer informasjon kommer.

Beskrivelse forslag til oppgaver på sugeanker

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

=56

Share This:

Bruk av Ferrx for tilstandskontroll av stålbruer og nye betongbruer

Ferrx sin teknologi har lenge vært brukt offshore spesielt for å ha kontroll med rustproblematikk. I faget Ingeniørfaglig systemtenkning fikk en gruppe i oppgave å se på bruken av denne teknologien på brukonstruksjoner.

Jomar Tørset, veileder i faget mente at dette er en teknologi som Veivesenet og Jernbaneverket burde ta i bruk.

Studentene har satt seg inn i problemstillingen på en flott måte. De kom til slutt fram til at det mest fornuftige er å teste ut teknologien på en eksisterende bru. De har sett på en liten jernbanbru på Svarlamoen i Trondheim (på bildet over) og vurdert den til å være et godt utgangspunkt for å teste ut teknologien.

Teknologien kan testes ut på eksisterende bruer men det hadde vært enda bedre om teknologien ble brukt på nye bruer. Da kan den også bli brukt på betongbruer da sensorene da kan festes til armeringen inne i betongen. Man har da en mulighet til å logge historikken i forhold krefter og spenningen i hele bruas levetid.

Stikkord:
– Utmatting, sprekkvekst og levetidsberegning av stålbruer
– Svekkelse i stålet grunnet rust

Rapport
Ferrx teknologisertifikat

100 bruer har slik monitorering i Japan

For videre arbeid har også avdelingen investert i utstyr for testing av stål.

P.A.Hilton Ltd Structures (HSD)

TestStaal3

=59

Share This: