Næringsutvikling rundt Trondheimsfjorden

=45

Share This:

Design og fabrikasjon av undervannsstrukturer – Sveisegeometri og inspeksjonskategori – påvirkning på fabrikasjonskostnader

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610712

=60

Share This:

Oppstartsmanual for produksjon av bindingsverkselementer

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610471

=60

Share This:

Kontroll, rehabilitering og tiltaksvurdering, Jøssund bro

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2610468

=61

Share This:

Knekking ved installasjon av bøttefundament

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2614897

=77

Share This:

Bo i ulendt terreng ….

=177

Share This:

Spektakulære boliger i ulendt terreng

=186

Share This:

Spektakulær skråstagbru i Kina

=206

Share This:

Stress consentration factors

https://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3Dhttps://www.linkedin.com/pulse/stress-singularities-concentrations-mesh-fea-marcos-ac%C3%ADn-gonz%C3%A1lez/?trackingId=LLQE4rHGvD8kW5HV8cCPrg%3D%3D

=220

Share This:

Mange flotte historiske havromskonstruksjoner å se i Kristiansund i helga

Kystkulturens konstruksjonsløsninger viktig basis for videre utvikling av havrommet.

Program

=257

Share This:

“Plane stress” kontra “plane strain”

Simplifying FEA Models: Plane Stress and Plane Strain

=226

Share This:

Aldri gi opp!

=287

Share This:

Naust på påler

http://www.aftenposten.no/bolig/Et-moderne-naust-pa-paler–Forst-trodde-jeg-han-tulla-9618b.html

=248

Share This:

Vær og vind …. bølger

Bølger

=242

Share This:

The importance of clasic handcalculations

Classical Hand Calculations in Structural Analysis

=270

Share This:

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for alpene

Norge har den største jordskjelvaktiviteten nord for Alpene

=252

Share This:

Design of Safety Barriers on the Road

Design of Safety Barriers

=214

Share This:

SAAB et merke for ingeniører

Link

Jeg kjører min andre SAAB, en av de siste før General Motors tok over. Kvalitet koster…

=249

Share This:

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

Fare for bryggekollaps i bryggerekka i Trondheim

=240

Share This:

Stavåbrua har kapasitetsproblemer

Stavåbrua sør for Berkåk antydes å ha kapasistetsproblemer

=234

Share This:

Gamle Hell jernbanebru skal forskes på i ti år

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2016/06/29/Forskere-skal-f%C3%A5-den-gamle-brua-p%C3%A5-Hell-til-%C3%A5-kollapse-12961592.ece

=195

Share This:

Master theses “Department of Structural Engineering” NTNU

Link to Department of Structural Engineering master theses

=325

Share This:

Bacheloroppgaver på betong

Magnus Rafnsson har flere mulige oppgaver innen betong:

 1. Høyhus 12- 15 etasjer. Plasstøpt betong kontra elementer.  Bygget er bygd. SAP2000 modeller finnes som et utgangspunkt.
 2. Skråstagbro med bruk av betongelementer
 3. 30m høy mast (energi infrastruktur) som består av 20 elementer (profiler med bestemmt tværsnitt) som er for-produsert i stålverk og skruet sammen på plass. Det handler om FE-analyse med hensyn til sterk vindbelastning, dimensjonering og enkelte skisser for demonstrering av lösninger. Veldig spænnende tror jeg. Sap2000 brukes til en elastisk FE-analyse. Passer for en gruppe på 3.
 4. Denne oppgaven går inn på analyse av tværsnitter med hensyn til knekking. Den her er litt mer komplisert og hvis der kommer en god student så gjor vi også en del non-linear” studie på den saken. Vi bruker Sap2000 også her. 

Magnus har mer informasjon om det er interessant.

=203

Share This:

Produktløsninger fra Aibel

Produktløsninger fra Aibel

Ansvarlig for produktløsninger er Lars Horn.

På stålsiden i Asker er Wenche Valen kontaktperson.

Studenter kan gjerne ta kontakt med meg for utforming av bachelor eller masteroppgaver innen stål….

=241

Share This:

Stål som bæresystem i bygninger

Aktuelle problemstillinger å se på i forbindelse med masteroppgaver kan være:

 • Bæresystemer, fagverk, rammeverk, skiver, stress-skin
 • Produksjonsmetoder
 • Profilvalg
 • Knutepunktsdetaljer
 • Dynamiske laster (jordskjelv, mennesker i bevegelse, maskiner)
 • Strengere regler for kontroll, godkjenning og utførelse gir mer omfattende kontroll av bl.a. sveiser. Gjør det mer lønnsomt å lage gode knutepunktsdetaljer.
 • Valg av sveis kontra bolter.
 • Hva er praksis i forhold til design. Sjekk med Skanska stålfabrikken, Øysand Stål og Trondheim stål
 • Verkstedene liker RHS-er.
 • Riktig stivhet i knutepunktene i globalmodellen gir riktige krefter.  Velger ofte en modell som er for stiv i knutepunktene (for store krefter på moment) for å sikre at sikkerheten er god nok der. Noen bruker kanskje 2 forenklede modeller?
 • Transport av lyd gjennom konstruksjonen
 • Se på muligheter –  programvare Edr Medeso
 • Brann og bruk av Usfos
 • Spenningskonsentrasjonsfaktorer (SCF’s)
 • Oversikt over lasttilfeller og dimensjoneringsprinsipper
 • Labforsøk/testing

________________________________________________________________________

http://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Har-totalforvandlet-tennisanlegget-for-17-millioner—Det-var-litt-hasardspill-244233b.html

=241

Share This:

Vibrasjoner og strukturdesign

Dette er en aktuell problemstilling for masteroppgave:

Interessant tema i den sammenhengen som bør ses nærmere på (vet ikke om det finnes lenger?):
Design for marint miljø 2

Innhold

Dynamisk likevekt, egenfrekvenser, demping og beregning av dynamisk lastfaktor; dynamiske egenskaper for (marine) konstruksjoner; beregning av tvungen respons fra harmonisk last, generell lasthistorie og kortvarige laster; egenfrekvenser for liner, bjelker og plater; modellering og analyse av marine konstruksjoner. Grunnleggende teori for knekking av søyler og fagverk; bruk av regelverk for dimensjonering mot knekking. SN kurver. Levetidsberegninger. Anvendelse av FEM for analyse av marine konstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha en grunnleggende forståelse for dynamikk, knekking og utmatting for å kunne analysere og dimensjonere marine konstruksjoner, herunder fast og flytende plattformer og skip, samt utstyr plassert på og i tilknytning til marine konstruksjoner.

___________________________________________________________________________

Noe bakgrunn for temaet kan finnes på:

http://www.stalguiden.com/NFStemakveld17.htm

=258

Share This:

Effekt av miljølaster og stabilitetsproblematikk

 

Kværner Jacket Technology har endel programvare som kan testes ut i samarbeid med med.

 

=274

Share This:

Dynamikk på gangbruer

Sjekk av dynamikk gangbruer – Prosjekteringsregler for bruer håndbok 185 – gammel versjon.
Aktuell bru å se på. Nesttun gangbru.

Referanse i Brutus: 12-2523 Nesttun III

Eksistererende bru – bruprosjektering:
Bruprosjektering, Statens vegvesen

=296

Share This:

Izmit Bay Bridge Open 1 July 2016

Wikipedia Izmit Bay Bridge

COWI’s hjemmeside

The Izmit Bay suspension bridge to be built in record time.

=267

Share This:

JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?

Denne brua blir nå oppgave for studentene i Ingeniørfaglig systemtenkning i januar og februar 2018.

Jomar Tørset tenker at Jøabrua kan være en oppgave for studentene enten det er bacheloroppgave, masteroppgave eller teamoppgave i Ingeniørfaglig systemtenkning.

Adressa2702Joabrua

Fra klipp ukeadressa 27.02.2016

=349

Share This:

Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua

Vi planlegger å se på nettverksbuebruas styrker og svakheter i forhold til byggemetoder som alle er forskjellig for disse bruene og oppførsel i ferdigtilstand. Studentene må da se på alt fra samvirke mellom stål og betong til dynamisk oppførsel av nettverksbuen. Hva er det som er så bra med denne brua i forhold til dynamikk? Det må bl.a.  ses på at man unngår trykk i alle staver for alle lasttilfeller. Vindanalyser og er også et aktuelt tema.

5 aktuelle bruer å sammenligne er:

1. 14-3117 Brandangersundbrua med hovedspenn 220 meter

Foto Magne Gausen (Statens vegvesen)
2. Åsnes bru settes på plass (video)
Åsnes bru 111 meter (rapport)
3.

Bøkfjordbrua med hovedspenn på 120 meter
4. Forra bru under bygging med spenn på 75 meter
Byggemetode Forra bru er spesiell
Forra bru før den nye buen kom

IMG_1750

5. Nettverksbue over Driva, Sunndalsøra under ferdigstillelse (ref. bilder Jomar Tørset).
IMG_1732

IMG_1740

IMG_1741

=300

Share This:

SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN

Det har over tid vært dialog med Olav Olsen rundt studentoppgaver innen temaet vind på vindmøller.

Det startet i utgangspunktet med en henvendelse fra fornybar på NTNU.

Noen overordnede forslag til oppgaver kan være:

 1. Effekt av flyter bevegelse på produksjonen: Her kan en standard Semi, som vel allerede er inkludert i Ashes benyttes. Her vil det være aktuelt å se på effekten av flyter bevegelse på produksjonen. Det kan være lurt å begynne med noen enkle tilfeller hvor man påfører en konstant tilt av platformen for å se når produksjonen minker. Videre vil det være naturlig å komme med noen indikative råd i forhold til tillatt tilt av flyter osv. Dette er relevant, men det bør også forsøkes å inkludere turbulentvind og derav dynamikk for flyteren. Noen typiske FLS caser, med bølger og vind kan brukes for et slikt studie.
 2. OO Star i Ashes: Modellering av OO Star i Ashes med påfølgende analyser. Her vil det være aktuelt med modal analyser samt full-koblede analyser med flyter og vindturbin inkludert. OO kan foreslå koeffisienter og elementer for representasjon av flyteren. Her kan vi også bidra med noen typiske verdier for overordnet sammenlikning. Dette kan være aktuelt. Vi planlegger å bygge en slik modell i løpet av sommeren, men dette henger på en ny versjon av Ashes, som vi forhåpentligvis får innen kort tid. Dersom denne versjonen blir ytterligere forsinket er det usikkert hva vi rekker inneværende år. Vi vil sannsynligvis også kunne bidra med noen tall for sammenlikning fra beregninger utført i andre programvarer.

Det er bare å ta kontakt dersom dere har behov for ytterligere informasjon.

Informasjon om programmet Ashes

Eksempel oppgave bunnfaste offshore vindmøller

 

=315

Share This:

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master.

1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til manifolden ser ut som den gjør.
2. Lage forenklede modeller av en manifold i USFOS og i Abaqus
3. Sette seg inn i operasjonslasttilfeller som skal virke sammen med temperaturutvidelseslastene og vridningen av ramma pga. av at grunnen ikke er helt i plan.

Her det flere aktuelle problemstillinger spesielt knyttet til INTERAKSJON mellom GEOTEKNIKK OG STÅL. Mer informasjon kommer.

Beskrivelse forslag til oppgaver på sugeanker

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

=286

Share This: