Sørsund gangbru mellom Kirklandet og Innlandet

Sørsund bru er tenkt som ei gangbru mellom Kirklandet og Innlandet i Kristiansund. Dette kom opp som ide i dialog med tidligere byplansjef Bugge i Kristiansund kommune.

Møte mellom Kristiansund havn, Kristiansund kommune og meg ble avholdt. Kristiansund havn mente at hurtigruta kunne ta en annen vei inn i brua og at ei slik bru kan bygges. Kristiansund havn skulle sjekke denne muligheten med Kystverket.

Ideen er at denne gangbrua skal være ei gangbru – flytebru som blir bygget også i forskningsøyemed der man kan teste ut løsninger før man bygger bruer over hele fjorder. Det har vært en fordel å bygge i småskala før man bygger i full størrelse.

Dette sundet har mye ved seg som passer godt for forskning – blant annet dønninger som man normalt ikke har inne i fjorder.

Har ikke skjedd noe på dette siden 2017 men har muligheten fortsatt i bakhodet.

Modelpresentasjon

Vedlagt er rapport så langt angående brua

DesignUnderlagSorsundBrua


Sorsundet gangbru som en del av teknologiutviklingen inn om E39 og Fosenbrua. Å utvikle nye konsepter som binder sammen landet på en mer effektiv måte har en stor verdi også generelt. Dette er en teknologiutvikling som også skal være en eksportartikkel internasjonalt.

Mudulene er utskiftbare og det skal være mulige å teste forskjellige løsninger på denne brua.

Halsafjorden inn i NTP som pilotprosjekt.

Jeg tror at gangbru i Kristiansund vil avdekke ting som fort gjør at kostnaden er spart inn. Halsafjorden er en stort prosjekt i milliardklassen. Det kan kanskje kalles «pilot» men vi kan gjøre det i mindre skala.

En mulighet for hvordan gangbrua kan se ut. Dette som et landemerke for byen.

Link til Youtube video

Plassering av pilot flytebru


Militær  løsning under andre verdenskrig

Et utgangspunkt for til inspirasjon dette. Det ble bygd konstruksjoner til militært i forbindelse med slagene på Normandie i 2, verdenskrig. Den gang  hadde man  svært liten tid til planlegging. De klarte likevel å komme med konstruksjonsløsninger med “bru på havet” på en svært effektiv måte.

https://www.sundbaten.no/

SørsundGoogle bilder fra Google Earth

Sørfjorden bilder fra Tekla


Bakgrunn

Denne brua kommer i tillegg til denne pakken men passer godt inn som en utvidelse. Kristiansund kommune har fått Penger til byutvikling igjennom bl.a. bompenger.


Referat møte med Odd Arild Bugge. Byplansjef, samfunnsutviklingsenheten. Kristiansund kommune

Positive feedback fra Odd Arild Bugge

Takk for hyggelig henvendelse. Slik står «saken» hos oss nå:

Sørsundbrua mellom Kirklandet og Innlandet er smal, høy/bratt, trenger trolig renovering, og er lite egnet for sykkel- og gangtrafikk. Brua inngår i fylkesveinettet.

Havnevesenet foreslår utredet en erstatningsbru litt lengre inn i havnebassenget. Brua trenger en seilingshøyde på 10 meter for å avvikle småbåttrafikken, større skip som Hurtigruta henvises til Markussundet i sør. Brua kan bygges for biltrafikk som avlasting under renovering av Sørsundbrua, til erstatning for Sørsundbrua permanent, eller som gang-/sykkelbru.

Problemstillingen har så langt ingen formell plass i kommunens planverk eller vedtatte utviklingsstrategier.

Kommunen har ikke tatt kontakt med Kystverket ennå.

Avstanden fra kai til kai er 210 meter, opp mot 250 til realistisk brohode på Innlandet. Maksimal sjødybde er 18 meter. Brua vil i tilfelle knytte seg på fylkesvei på begge sider.

Legger ved en prinsippskisse for trasé slik havnevesenet lanserte ideen, samt en liten lek med bilder med to gangbruer av tilsvarende lengde.

Vi har ikke sette på problemstillinger rundt tilknytningspunktene.


 Ymse relevante stikkord

denne typen bruer i byer for å binde sammen sentrum på tvers kan være aktuell flere steder i Norge. Fant denne på nettet (vet ikke mer enn det som står her)

Paper til Knut Kvåle

Abaqus til beregninger blir brukt på forskning på IBM.
Marintek (Sintef Ocean) har mest flytende. Offshore Wind er mest IBM. Evaluering av kobling mellom vind og bølge.

Fleksibel struktur i bølge i Reef3d er aktuelt å prøve.

Bølgemålinger.

Aktuell masteroppgave – Konseptstudie for flytebru
Aktuell masteroppgave – kjedet flytebru
Tidens krav: Doktorgrad på Bergsøysundbrua Vind på Bjørnafjordprosjektet

Sundbåten – kjenner sjøen innenfor området

https://www.sundbaten.no/

Modul på Sørsundbrua

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *