Thelma Biotel finner vannlekkasjer

THELMA BIOTEL TEKNOLOGI FINNER LEKKASJE I VANN OG AVLØPSSYSTEMER?

Ved hjelp av teknologi fra Thelma Biotel skal det bli lettere og mer effektivt å overvåke og sjekke status med dette systemet. Nye metoder vil utarbeides og videreutvikles for å tilrettelegge for en best mulig bruk av teknologien.

Det er bl.a. en liten temperaturforskjell i vannet der lekkasjer kommer inn. Tanken er at man ved hjelp av kapsler med sensorer fanger opp posisjon, temperatur og eventuelt andre egenskaper ved vannet i røret.

ThelmaBiotel

Rapport Thelma biotel

=88

Share This:

En forsiktig start

Jomar Tørset ser etter 3 tiår med prosjektering og fabrikasjon av stålkonstruksjoner å ha ansatt ca. 50 personer i andre bedrifter som naturlig å se på muligheten for å starte egen virksomhet. Han har derfor opprettet denne nettsiden www.konstruksjon.com og endret navnet på enkeltforetaket som har eksistert i mange år til www.konstruksjon.com Tørset . Tørset jobber nå på NTNU.

Han kan tillegg til prosjektledelse og prosjektering innen spesielt stål også hjelpe andre med å utvikle sin virksomhet i forhold til rekruttering og teamutvikling innen fagområdene konstruksjonteknikk og fabrikasjon/bygging.

Kort oppsummert har Tørset erfaring med følgende:
– stål, piping og mekanisk i Aker Solutions, Kværner, Aibel og GE Oil&Gas Subsea

– fabrikasjon fra Aker Verdal og Vigor Kristansund
– brukonstruksjoner fra stål og hengebrukontoret, Vegdirektoratet

=107

Share This:

www.konstruksjon.com

driver med konsulenttjenester innen konstruksjonsteknikk på tvers av bransjer. Det er spesielt stålkonstruksjoner vi er gode på men kan også løse enklere oppdrag i andre materialer (betong/stål/aluminium/geoteknikk/dynamikk).

Vi bidrar også gjerne med utvikling og gjennomføring av dine prosjekter.

Kapasiteten i øyeblikket begrenset til mindre oppdrag knyttet til konstruksjon og design av konstruksjoner i stål, betong og tre i tillegg til prosjektledelse og teamutvikling.

Vi er autorisert i bruk av SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen, www.SPGR.no). Vi bruker SPGR som et verktøy i undervisninga på NTNU for bevisstgjøring av betydningen av samhandling og for kunne bli enda bedre til å utvikle team i forhold til muligheter og behov.

=89

Share This:

JØABRUA EN OPPGAVE FOR STUDENTENE?

Denne brua blir nå oppgave for studentene i Ingeniørfaglig systemtenkning i januar og februar 2018.

Jomar Tørset tenker at Jøabrua kan være en oppgave for studentene enten det er bacheloroppgave, masteroppgave eller teamoppgave i Ingeniørfaglig systemtenkning.

Adressa2702Joabrua

Fra klipp ukeadressa 27.02.2016

=135

Share This:

Mulig masteroppgave – nettverksbuebrua

Vi planlegger å se på nettverksbuebruas styrker og svakheter i forhold til byggemetoder som alle er forskjellig for disse bruene og oppførsel i ferdigtilstand. Studentene må da se på alt fra samvirke mellom stål og betong til dynamisk oppførsel av nettverksbuen. Hva er det som er så bra med denne brua i forhold til dynamikk? Det må bl.a.  ses på at man unngår trykk i alle staver for alle lasttilfeller. Vindanalyser og er også et aktuelt tema.

5 aktuelle bruer å sammenligne er:

1. 14-3117 Brandangersundbrua med hovedspenn 220 meter

Foto Magne Gausen (Statens vegvesen)
2. Åsnes bru settes på plass (video)
Åsnes bru 111 meter (rapport)
3.


Bøkfjordbrua med hovedspenn på 120 meter
4. Forra bru under bygging med spenn på 75 meter
Byggemetode Forra bru er spesiell
Forra bru før den nye buen kom

IMG_1750

5. Nettverksbue over Driva, Sunndalsøra under ferdigstillelse (ref. bilder Jomar Tørset).
IMG_1732

IMG_1740

IMG_1741

=114

Share This:

Last responsible moment

Organisasjoner som er god på samhandling kan korte ned byggetida og samtidig lære raskere og gjøre mindre feil.

Fred Fikse Forbord har i sin bacheloroppgave sett på effektivitet i byggebransjen og da spesielt leilighetsprosjekter.

Oppgaven fant han på Veidekkes nettside og har hatt Fredrik Svalestuen som ekstern veileder. Veidekkes gjennomføringsmodell heter Virtual Design & Construction.

Som en ser av figuren over legger Veidekke stor vekt på tidlig involvering i tillegg til at kommunikasjon selvsagt er viktig i hele gjennomføringsprosessen. Veidekke har gjort det bra og det er ingen tvil om at relasjonsbygging i prosjektene er en viktig grunn til det.

I bachelor oppgaven til Forbord har han intervjuet prosjektleder Gulbrekken i Veidekke. Det er det et par interessante utsagn som er verd å trekke frem:

  1. «Jo lengre tid man venter, jo mer kreativ er man også. Det er noe som kalles ”last responsible moment”, som er det ultimate tidspunktet for inkluderingen.»
  2. «Gullbrekken forteller at de jakter «waste», sløsing, i hindringsanalysene. Potensialet for å minske tapt tid er mye større enn potensialet for å bygge noe mer effektivt (30 % tapt tid versus maksimum 5 % raskere byggetid)»

Begge disse utsagnene viser hvor viktig kommunikasjon og samhandling er. Øysand stål er underleverandør til Veidekke. Bjørnar Berge, daglig leder i Øysand Stål, sier at det er i mange tilfeller er lettere å jobbe for Veidekke pga. av den tidlige involveringen og sammhandlingen underveis. Det gjøres mindre feil, man har mulighet til å planlegge jobben bedre og finne bedre løsninger. Det medfører også bedre resultat også for Øysand Stål.

Fred Fikse Forbord – Rapport

=94

Share This:

SE PÅ VINDMØLLER SAMMEN MED FORNYBAR FOR STRUKTURDESIGN

Det har over tid vært dialog med Olav Olsen rundt studentoppgaver innen temaet vind på vindmøller.

Det startet i utgangspunktet med en henvendelse fra fornybar på NTNU.

Noen overordnede forslag til oppgaver kan være:

  1. Effekt av flyter bevegelse på produksjonen: Her kan en standard Semi, som vel allerede er inkludert i Ashes benyttes. Her vil det være aktuelt å se på effekten av flyter bevegelse på produksjonen. Det kan være lurt å begynne med noen enkle tilfeller hvor man påfører en konstant tilt av platformen for å se når produksjonen minker. Videre vil det være naturlig å komme med noen indikative råd i forhold til tillatt tilt av flyter osv. Dette er relevant, men det bør også forsøkes å inkludere turbulentvind og derav dynamikk for flyteren. Noen typiske FLS caser, med bølger og vind kan brukes for et slikt studie.
  2. OO Star i Ashes: Modellering av OO Star i Ashes med påfølgende analyser. Her vil det være aktuelt med modal analyser samt full-koblede analyser med flyter og vindturbin inkludert. OO kan foreslå koeffisienter og elementer for representasjon av flyteren. Her kan vi også bidra med noen typiske verdier for overordnet sammenlikning. Dette kan være aktuelt. Vi planlegger å bygge en slik modell i løpet av sommeren, men dette henger på en ny versjon av Ashes, som vi forhåpentligvis får innen kort tid. Dersom denne versjonen blir ytterligere forsinket er det usikkert hva vi rekker inneværende år. Vi vil sannsynligvis også kunne bidra med noen tall for sammenlikning fra beregninger utført i andre programvarer.

Det er bare å ta kontakt dersom dere har behov for ytterligere informasjon.

Informasjon om programmet Ashes

Eksempel oppgave bunnfaste offshore vindmøller

 

=101

Share This:

Studentoppgaver SUGEANKERLØSNINGER

Forslag til innledende prosjektoppgave som forprosjekt til master.

1. Sette seg inn i fundamentyper. Peler, sugeanker, mudmat-løsninger. Gjøre seg noen tanker om hvorfor fundamentet til manifolden ser ut som den gjør.
2. Lage forenklede modeller av en manifold i USFOS og i Abaqus
3. Sette seg inn i operasjonslasttilfeller som skal virke sammen med temperaturutvidelseslastene og vridningen av ramma pga. av at grunnen ikke er helt i plan.

Her det flere aktuelle problemstillinger spesielt knyttet til INTERAKSJON mellom GEOTEKNIKK OG STÅL. Mer informasjon kommer.

Beskrivelse forslag til oppgaver på sugeanker

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

=93

Share This:

BRUK AV JORDVARME FOR ENEBOLIGER

Har kjørt en oppgave på se på potensiale i jordvarme. På bygg med kjellere jordvarmen isoleres ut.

Temperaturen i jorda er på +4 grader.

Ett par stikkord har vært

  • Det er funnet at noen gamle hus hadde kanaler under gulvet.
  • Noen indianere plasserte sine telt i forhold til hva så av magasinering av varme i bakken.
  • Leire har gode magasineringsegenskaper.

Link til plakat Jordvarme
Link til rapport

=86

Share This: